نوشته شده توسط مهدی نوروزی فر دسته: الکتروآکوستیک
نمایش از 17 ارديبهشت 1392 بازدید: 75768
پرینت

 

 پیوست ب

1-ب : نمودارهای نتایج الگوریتم هایLMS , NLMS برای تعدادی از مقادیرµ در فرکانسهای مختلف

8

 

 e-a.ir-ANC-84

عدم همگرایی الگوریتم LMS برای کلیه مرتبه های فیلتر از 31 به بعد

 

e-a.ir-ANC-85 

عدم همگرایی الگوریتم LMS برای کلیه مرتبه های فیلتر از 34 الی 50

 

e-a.ir-ANC-86 

عدم همگرایی الگوریتم LMS برای کلیه مرتبه های فیلتر از 35 الی 50

 

e-a.ir-ANC-87 

عدم همگرایی الگوریتم LMS برای کلیه مرتبه های فیلتر از 34 الی 50

 

e-a.ir-ANC-88 

عدم همگرایی الگوریتم LMS برای کلیه مرتبه های فیلتر از 35 الی 50

 

e-a.ir-ANC-89 

عدم همگرایی الگوریتم LMS برای کلیه مرتبه های فیلتر از 35 الی 50

 

e-a.ir-ANC-90 

 e-a.ir-ANC-91

e-a.ir-ANC-92

e-a.ir-ANC-93

e-a.ir-ANC-94

e-a.ir-ANC-95

e-a.ir-ANC-96

e-a.ir-ANC-97

e-a.ir-ANC-98

e-a.ir-ANC-99

عدم همگرایی الگوریتم LMS برای کلیه مرتبه های فیلتر از 10 الی 50

e-a.ir-ANC-100

 

عدم همگرایی الگوریتم LMS برای کلیه مرتبه های فیلتر از 11 الی 50

e-a.ir-ANC-101

 

عدم همگرایی الگوریتم LMS برای کلیه مرتبه های فیلتر از 11 الی 50

e-a.ir-ANC-102

 

عدم همگرایی الگوریتم LMS برای کلیه مرتبه های فیلتر از 13 الی 50

 

e-a.ir-ANC-103 

 e-a.ir-ANC-104

 e-a.ir-ANC-105

 e-a.ir-ANC-106

 e-a.ir-ANC-107

 e-a.ir-ANC-108

e-a.ir-ANC-109

 

e-a.ir-ANC-110


 

ورود به سایت


برای حمایت از ما امتیاز دهید